#197 – Jailhouse Doc page 26 of 29

comic-2014-01-29-197J.jpg#196 Jailhouse Doc page 25 of 29

comic-2014-01-27-196J1.jpg#195 – Jailhouse Doc page 24 of 29

comic-2014-01-24-195J.jpg